โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิภาพร บินสัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา