โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม อย.น้อยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

1. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
2. กิจกรรมตรวจสอบฉลากตู้ยาในโรงเรียน
3. กิจกรรมพูดเสียงตามสายและการให้ความรู้หน้าเสาธง
4. การตรวจสอบสารบอแร๊กซ์ในอาหารภายในสถานศึกษา
การตรวจฉลากยาห้องพยาบาลโรงเรียน
จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก
การพูดเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
การจัดทำแผ่นผับเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,13:13   อ่าน 274 ครั้ง