โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นางสุนันทา เชยชม พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกนาฎศิลป์
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้นักเรียนและครู ได้สร้างความทรงจำร่วมกันก่อนจบการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
คณะครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางดี โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต โรงเรียนบ้านคลองโร โรงเรียนบ้านควนสามัคคี โรงเรียนบ้านไร่ยาว โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ และโรงเรีย
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
กิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR ) ให้แก่นักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” เพื่อใ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์จำกัด ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (ม.1-ม.6) ซึ่งมีโปรแกรมการตรวจร่างกาย 9 รายการ และโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา ต
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
กิจกรรมค่ายจิตอาสาเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ประจําปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ จังหวัดตรัง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรที่กำหนดไว้
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง ครูสร้างได้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการสวมใส่หมวกกันน็อค และการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับโรงเรียนพนมศึกษา และโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเร
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 66
นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบครึ่งปีแรก
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 64
ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนายเรวัต แก้วประกอบ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 64
รับการตรวจเยี่ยมและสังเกตุชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และสาธารณสุขอำเภอเคียนซาและคณะเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9 (PA)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 64
ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการอบรม Skill Framework เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตของนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 64
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาด โควิด-19 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64