โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศมณีย์ จากระโนต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1