โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84210  โทรศัพท์  0-7743-9255   โทรสาร  0-7743-9255   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  11   บนเนื้อที่  35  ไร่
         
          พ.ศ.
  2530  พระสมุห์ปาน  ปภัสสโร  เจ้าสำนักสงฆ์ควนสามัคคี  นายล่อง  จันทร์แก้ว  และผู้นำในท้องถิ่นได้เสนอเรื่องขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลพ่วงพรมคร  ให้นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต  2   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัด

          พ.ศ.  2531  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดหน่วยเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ตำบลพ่วงพรมครโดยมอบให้โรงเรียนพระแสงวิทยารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยมีนายสาธร  ลิกขะไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน  และนายสุรชาติ  รัตตานุกูล  อาจารย์  2  ระดับ  5  และนางสาวศุภลักษณ์  เนตรรุ่ง  อาจารย์  1  ระดับ  3   ซึ่งในครั้งแรกนายเสถียร  คงประชุม  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านควนสามัคคี  ผู้อนุเคราะห์ห้องเรียนให้ใช้จัดการเรียนการสอน  1-5  ห้องเรียน

          พ.ศ.  2532  กรมสามัยศึกษาได้ยกระดับหน่วยเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนพระแสงวิทยาสาขา  และนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต  2  จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้จัดงบพัฒนาตามข้อเสนอของ  ส.ส.สมทบ  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  วงเงิน  200,000  บาท

          พ.ศ.  2533-2534  นายเดโช  นาคทองคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนพระแสงวิทยาสาขาและกรมสามัญศึกษา ได้จัดบุคลากรจำนวน  4  อัตรา

          พ.ศ.  2535  วันที่  28   กุมภาพันธ์ ท 2535  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาเนื่องในโอกาสครบรอบ  100  ปี  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้แต่งตั้งให้นายเจนจัด ภักดีไทย  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาดำตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และตำแหน่งผู้อำนวยการตามลำดับ

          พ.ศ.  2541   โรงเรียนรับอนุญาตจากรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          พ.ศ. 2546  วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างการปฏิรูประบบราชการ  มีเขตพื้นที่บริการ  13  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 1 บ้านควนสามัคคี  หมู่ที่  2  บ้านควนคีรีวงศ์  หมู่ที่  3  บ้านปลายควน  หมู่ที่  4  บ้านบางดี  หมู่ที่  5  บ้านคลองโร  (มีโรงเรียนขยายโอกาส)  หมู่ที่  6  บ้านพรหมรังสิต  หมู่ที่  7  บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  8  บ้านควนลางสาด   หมู่ที่  9  บ้านสี่แยกคลองศิลา  (มีโรงเรียนขยายโอกาส)  หมู่ที่  10  บ้านไร่ยาว  หมู่ที่  11 บ้านห้วยลึก  หมู่  12  บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์  และหมู่ที่  13  บ้านบกหุ้น

          ปัจจุบัน   มีนางสาวนิภาพร  บินสัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย