โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิติพร คงคชวัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณทิพย์ เครือคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0