โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชษฐา ยิ้มปลื้ม
ครู คศ.1

นางสาววรินดา พัฒน์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางลักษณา แก้วสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปิยนันท์ ทองขาว
ครู คศ.1