โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลักษณา แก้วสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมัชฌิมา ธรรมทัตโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจริยา เสถียรตบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนันท์ ทองขาว
ครูผู้ช่วย