โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑาภรณ์ ทองเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย