โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)   

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่  21

 2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เรียนให้มีค่านิยมหลัก  12 ประการ

 3. ส่งเสริมศักยภาพครู  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย 

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้

 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคิดค้นนวัตกรรมได้

 3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก  12 ประการ

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

 3. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่vการเรียนรู้

 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ