โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเพียงศักดิ์ สินณรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ