โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนา นวลหนู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญชนก เอียดด้วง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0