โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ