โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิษาเนตร แก้วศรีณวรรณ
ครู คศ.2