โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

       “โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่น พัฒนาการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21”


ปรัชญา

อาชีพเด่น  เป็นกีฬา  วิชาดี  มีคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน