โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1   ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสนธยา ศรีสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย