โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยารับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 
รับสมัครวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564
สอบคัดเลืกวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
มอบตัววันที่ 8 พฤษภาคม 2564

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
2. ปพ. 1 ตัวจริง และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาสูติบัตร จำนวน  1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,11:16   อ่าน 43 ครั้ง