โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. แจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน
ในการนี้ทางโรงเรียนได้พูดคุย ซักถามและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในเรื่องการจัดการเรียนการสอน Online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,15:10   อ่าน 306 ครั้ง