โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
นำเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างได้
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา โดย นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างได้ : เรื่อง การนิเทศภายในด้วยรูปแบบการนิเทศแบบ AL ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา The Best School Supervision 2021 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Video Conference โดยมีโรงเรียนร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 : เรื่อง การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี : เรื่อง การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการนิเทศด้วยรูปแบบ AIPDER Model
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 : โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา : เรื่อง การนิเทศภายในด้วยรูปแบบการนิเทศแบบ AL
สหวิทยาเขตชุมพร 1 : โรงเรียนปะทิววิทยา : เรื่อง การนิเทศสถานศึกษาภายในเชิงรุก "PICCO-Co5Stars Model" ด้วยกระบวนการ Co5 Supervision โดยใช้ Smart P.W. Platforms
สหวิทยาเขตชุมพร 2 : โรงเรียนสวนศรีวิทยา : เรื่อง การนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ Coaching & Mentoring
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,14:16   อ่าน 325 ครั้ง