โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยมี นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และ เข้าใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน สามารถนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้ 2.เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการป้องกันและ พัฒนานักเรียน และ 4. เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,17:18   อ่าน 88 ครั้ง