โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายภิญโญ ฉิมหนู พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งท่านคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,10:18   อ่าน 27 ครั้ง