โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
หมู่ 1  ตำบลพ่วงพรมคร  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077439254
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน : แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภิลักษณ์ สงค์หนู เด็กหญิงปวิณ์ริดา หนูหีต และเด็กหญิงวริศรา ปรีชา
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:37   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน : เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
ชื่อนักเรียน : นายพชรพล นาคนวล
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:36   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุกุญปัญญา เรืองรมย์
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:33   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพการปะติด ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุภัสสร เพ็งจันทร์ และนายอำพล เปลี่ยนแก้ว
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:24   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวชาลิศา สงโสม
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:19   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวเสาวลักษณ์ เสนาณรงค์
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,11:16   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวธัญพิมล นามประดิษฐ์
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,10:57   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวภวิกา ยืนยาว
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,10:55   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญรางวัลในอันดับรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะทางด้านการงานอาชีพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกวลัย นาคนวล นางสาวจันจิรา ณ ฤทธ์ และ นางสาวรวีวรรณ ปานเพชร
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,10:34   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชยพล นาคนวล เด็กหญิงณัฏฐา ชุมแก้ว และ เด็กหญิงวราศิริ เสวตเวช
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,10:20   อ่าน 12 ครั้ง